Ανάλυση Χρόνου

“Υπολογισμός του προσωπικού χρόνου ενασχόλησης ως προδιαγραφή χρόνου της εργασίας ή ως εκτίμηση της διάρκειας κατασκευής του έργου.”

Ανάλυση ανά ώρα ως αρωγή στα χρονοδιαγράμματα.

Το QuickCalc συγκεντρώνει αυτόματα τους υπολογιζόμενους χρόνους ενασχόλησης για το κάθε μέλος της ομάδας. Δε λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμήσεις αμοιβών για υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών.

Το QuickCalc πραγματοποιεί ανάλυση χρόνου μετά από

  • Δομικά στοιχεία
  • Ομαδοποίηση χαρακτηριστικών
  • Στάδια κατασκευής

και τα παρουσιάζει με σαφήνεια.

Από τη μία πλευρά, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αναμενόμενη προσπάθεια (ανά ώρα) οδηγούν σε καλύτερη εκτίμηση της ανάγκης ανθρώπινου δυναμικού στο εργοτάξιο σε σχέση με τους χρόνους κατασκευής στους οποίου πρέπει να είναι σύμφωνοι.

Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση ανά ώρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως On the other hand, the hourly analysis can also be used as a κατευθυντήρια γραμμή – οδηγός για τον επιβλέπων του εργοταξίου ή για τον εργοδηγό. Για αυτό το σκοπό, τα σύνολα ωρών μπορούν επίσης να αξιολογηθούν με τη χρήση ενός παράγοντα μείωσης.

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΑνάλυση Χρόνου