Περιορισμοί

“Πραγματοποιήστε ολοκληρωμένους υπολογισμούς χωρίς σημαντική επιβάρυνση και μόνο τότε περιορίστε την απόδοση!”

Προσαρμοζεται στα μέτρα του εκάστοτε πελάτη.

Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως όλα τα οφέλη του QuickCalc, προτείνουμε την εργασία με “έτοιμα προς χρήση” στοιχεία (χωρίς σημαντική επιπρόσθετη προσπάθεια!). Αν η προσφορά, κατόπιν αίτησης του πελάτη, περιλαμβάνει μέρος της συνολικής εργασίας, μπορείτε να περιορίσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες ΠΡΙΝ την έκδοση του Δελτίου προσφοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, η προσφορά για ένα ολοκληρωμένο κτίριο μπορεί να περιοριστεί στις υπηρεσίες για το κέλυφος και τη πρόσοψη του κτιρίου. Κατά την έκδοση συγκεντρώνονται μόνο τα σχετικά δεδομένα. Αν ο πελάτης επιθυμεί μια ολοκληρωμένη προσφορά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού!

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΠεριορισμοί