Προδιαγραφές

Το καλύτερο εργαλείο για δημιουργία Δελτίων προσφοράς για τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα!

Περιγραφή έργου βασιζόμενη σε υπολογισμούς

Συνδέοντας με έξυπνο τρόπο τα δεδομένα, το QuickCalc υπολογίζει αυτόματα τα επιμέρους στοιχεία και παράγει μια ολοκληρωμένη περιγραφή κτιρίου. Η περιγραφή προσαρμόζεται στους υπολογισμούς, επομένως σε περίπτωση μεταγενέστερων αλλαγών οι προδιαγραφές ενημερώνονται αυτόματα!

Ξεκινώντας από μία σελίδα υπόδειγμα που περιλαμβάνει γενικά προκαταρκτικές παρατηρήσεις, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προδιαγραφές στις δικές σας απαιτήσεις όσον αφορά τη γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων και χρώματα.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες και γραφικά για να υποστηρίξετε τα κείμενα.

Αποτέλεσμα μια συλλογή όπου παρουσιάζονται μόνο τα τελικά ποσά.

Σας παρέχουμε προκατασκευασμένα κείμενα για τις περιγραφές κτιρίων τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε στοιχεία και να τα επεκτείνετε.

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΠροδιαγραφές